วิธีหนึ่งที่เซลล์สามารถควบคุมกิจกรรมของยีนได้คือการเพิ่มการดัดแปลงทางเคมีเล็กน้อยลงในดีเอ็นเอเพื่อกำหนดว่ายีนใดเปิดหรือปิด กลุ่มเมทิลเป็นหนึ่งในการดัดแปลงหรือแท็กทางเคมีเหล่านี้ ในแบคทีเรียดีเอ็นเอ เมทิลเลชั่น มีบทบาทในการควบคุมความรุนแรง การสืบพันธุ์และการแสดงออกของยีน ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งมนุษย์ดีเอ็นเอ เมทิลเลชั่นมีความสำคัญ

ในการควบคุมการแสดงออกของยีนที่จำเพาะต่อเนื้อเยื่อ ซึ่งกำหนดธรรมชาติของเซลล์ ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังหรือเซลล์สมอง การศึกษา ดีเอ็นเอ เมทิลเลชั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอีพีเจเนติกส์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึ่งจึงทำให้เกิดโรคที่รุนแรงกว่าอีกชนิดหนึ่งหรือเซลล์ปกติสามารถเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดโรคได้อย่างไรเช่น มะเร็งอีพีเจเนติกส์ของมะเร็ง เป้าหมายระยะยาวคือการเอาชนะการดื้อต่อการรักษามะเร็งด้วยการทำความเข้าใจบทบาทของอีพีเจเนติกส์ในโรคนี้ให้ดีขึ้น วิธีการจัดลำดับโดยใช้สารเคมีเพื่อหาปริมาณของเครื่องหมาย อีพีเจเนติกส์ที่แตกต่างกันไปพร้อม ๆ กัน วิธีการของพวกเขาเรียกว่า NT-seq ซึ่งย่อมาจากการบำบัดด้วยไนไตรต์ ตามด้วยการจัดลำดับยุคหน้า เป็นวิธีการหาลำดับเพื่อตรวจหา DNA methylation ทั่วจีโนมหลายประเภท วิธีการนี้ยังสามารถขยายตัวอย่างทางคลินิกที่มีจำกัด ซึ่งวิธีการอื่นไม่สามารถทำได้